1. Instagram

2. Նախաբան

3. Տեսանյութ

4. Նյութի նկարագիր

5. Լուսանկարներ

6. Հերոսների ներկայացում գլուխներով

7. Պատմությունների նեկայացում

8. Ինչպես ունենալ ավելի շատ ֆոլոուեր և դառնալ ավելի հայտնի

9. Ինչպես ճիշտ կառավարել էջը

10. Ինչ լուսանկարներ և վիդեոներ տեղադրել, որ էջն դառնա էլ ավելի հետաքրքիր

11. Եզրափակում ընդհանուր եզրակացություն

12. Հեղինակներ

Like what you read? Give Mariam Mamoyan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.