Porträttfoto med mobilen. Dina bästa tips?
Robert Jacobsson
1

Det öga som tar över: mitt i bilden, då ser det ut som personen följer dig med blicken.

Tänk på bakgrunden!

Använda bra ljus.

Och ja. En får redigera sina bilder.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.