Tạo hòn non bộ đơn giản ít tốn tiền bằng màng chống thấm

Hiện nay việc xây dựng hồ tiểu cảnh hay hòn non bộ đều rất tốn kém, chính vì vậy nên chúng ta áp dụng phương pháp mới, tạo hòn non bộ bằng màng chống thấm. Với phương pháp cũ bạn phải đào hồ, xây lắp gạch đá, tạo kiểu, … thì với màng chống thấm bạn chỉ cần đào hồ và tạo kiểu theo ý muốn lúc đào, trải màng chống thấm lên bề mặt hồ và cho nước vào. Rất đơn giản và rất mỹ quan, chúng ta chỉ cần dùng đá khối, cây cảnh đè lên bề mặt bạt lót chống thấm sẽ tạo hình hòn non bộ với non nước hữu tình. Ngoài ra, khi sử dụng hòn non bộ bạn có nhiều lựa chọn vì màng chống thấm có rất nhiều loại như: màng chống thấm thái lan, màng chống thấm việt nam, màng chống thấm đài loan, màng chống thấm malaysia, … và các thiết bị hỗ trợ như máy hàn nhựa hdpe, ..

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.