وداع ها

آنتن های سرو قامت و
مه پاره های غمّاز
- که سماع کنان
طواف خاک را کمر بسته اند -
غم هجران چه می دانند ای دوست

وداع هایت را
در گوش دل زمزمه کن