เด็กรุ่นใหม่ ทำไมเขาถึง “ลาออก”

โดยทั่วไปสาเหตุของการลาออกจากงาน มาจากหลายสาเหตุ เช่น ผลตอบแทน ความก้าวหน้าในการทำงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การรับฟังและการเปิดโอกาสให้แสดงผลงาน นโยบายขององค์กร และอีกร้อยแปดพันเก้าเหตุผลที่จะกล่าวอ้างของผู้ลาออก ซึ่งจะมาจากสาเหตุที่แท้จริง หรือไม่ ก็มีแต่ผู้ลาออกเท่านั้นที่รู้ดี

ถ้ามองว่า “เด็กรุ่นใหม่ทำไมเขาถึงลาออก” นั้นก็คงมีเหตุผลไม่ต่างไปจากนี้มากนัก แต่สาเหตุใดที่มีน้ำหนักให้ “เด็กรุ่นใหม่” ลาออกจากงานมากกว่ากัน น่าจะสำคัญกว่า

ก่อนอื่น “เด็กรุ่นใหม่” คือ ใคร?

ตามความคิดผู้เขียน ขอจำกัดความว่า ผู้ที่พึ่งสำเร็จการศึกษา และยังมีประสบการณ์ทำงานไม่มากนัก แต่มีความฝันและมีไฟ(ความมุ่งมั่น)ในการทำงานสูง

แล้วสาเหตุอะไรที่ส่งผลสูงต่อการลาออกของ “เด็กรุ่นใหม่” ?

ผู้เขียนใช้ “Maslow’ s Theory” และ “A Peacock in the Land of Penguins” ในการวิเคราะห์เพื่อทำให้เห็นความต้องการของ “เด็กรุ่นใหม่” และความแตกต่างจากเพื่อนร่วมงานอื่นๆ ขององค์กร ดังนี้

  1. Self-actualization เด็กรุ่นใหม่มีความคิดเป็นของตัวเองสูง ต้องการทำงานในรูปแบบที่ตัวเองต้องการทำ แต่มักมีความคิดที่เห็นต่างจากเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างาน จึงไม่ได้พิสูจน์ในสิ่งที่ตัวเองต้องการทำ นานไปจึงเกิดความผิดหวัง แล้วท้อแท้
  2. Belongingness Social and Love จากความคิดที่เห็นต่างของเด็กรุ่นใหม่นั้น ถ้าไม่ได้พิสูจน์โดยการลงมือทำ ก็จะไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วม นานไปก็รู้สึกว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม หรือขาดความรักจากสังคม

จากเหตุผลดังกล่าว เด็กรุ่นใหม่ จึงรู้สึกว่าท้อ ผิดหวังที่ไม่ได้พิสูจน์ตัวเอง และคิดว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเพื่อนร่วมงาน จึงลาออกในที่สุด

ในมุมเด็กรุ่นใหม่นั้น ก็คงต้องใช้เวลาเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้มากขึ้น ประกอบกับการคิดต่างที่สร้างสรรค์แบบเนียนๆ เพื่อให้ตัวเองอยู่ในสังคมได้ และได้รับโอกาสสร้างผลงานในที่สุด

มุมขององค์กรเอง ก็ต้องปรับตัวและเปิดโอกาสมากขึ้น เริ่มจากงานชิ้นเล็กไปจนชิ้นใหญ่ตามศักยภาพของคนนั้นๆไป เพื่อให้เค้าได้พิสูจน์ตัวเอง และพัฒนาศักยภาพให้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ขององค์กรเองต่อไป

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.