VRK clusterfuckas
Povilas Poderskis
445

Labai teisingos mintys, ką čia ir bepridursi… nebent tik tiek, kad ko gero teisūs bent jau kai kurie iš teigiančių, kad už 10 000 pinigų galėjo geriau padaryti. Būtent — keletas be biurokratijos ir entuziastingai padarytų Google formų, sheetų ir pan., dar vienas kitas proceso aprašymas ir instrukcija, et voila!

Deja, paskutinė kadencija daro savo, pensijos gi gali ir neužtekti oriam gyvenimui ☺o jei visiškai rimtai, valstybinėms institucijoms viešųjų pirkimų vien jau dokumentų rengimo sąnaudos normaliais įkainiais ko gero sudaro ne vieną dešimtį tūkstančių eurų ☹

Like what you read? Give Mantas Pakenas a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.