ตอนที่2 การแก้ไขโครงหน้าให้เกิดความเรียวยาว

การวิเคราะห์โครงหน้าควรอย่างยิ่งที่จะพิจารณารูปใบหน้าจากลักษณะของใบหน้าเป็นลักษณะรูปทรงอย่างไร จะต้องแก้ส่วนใดบนใบหน้าให้สวยงามได้รูปหน้าที่สวยอย่างไร ผู้เขียนได้แบ่งลักษณะของโครงหน้าเป็น 4 แบบ ดังนี้ 1. โครงหน้ารูปไข่ คือ มีลักษณะใบหน้าเป็นรูปวงรี หน้าผากมน โหนกแก้มมีความโดดเด่น สมส่วน มีคางเรียวแหลมได้รูป ดังภาพที่ปรากฏด้านล่าง คำแนะนำ เพื่อเสริมสร้างความโดดเด่นบนใบหน้า และเน้นส่วนโหนกแก้ให้มีความเด่นชัดมากขึ้น การแต่งหน้าในการแสดงบนใบหน้ารูปไข่นั้น ควรลงสีปัดแก้มลงบนส่วนโหนกแก้มจากส่วนที่อยู่ใกล้กับจมูกแล้วปัดเกลี่ยให้เฉียงขึ้นออกไปทางขมับ วิธีการลงสีปัดแก้มในลักษณะนี้จะเป็นการเน้นให้โหนกแก้ม ของผู้ที่ได้รับการแต่งหน้ามีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้น

ความรู้เกี่ยวกับการแต่งหน้าการแสดงเพื่อการแก้ไขโครงหน้าให้เกิดความเรียวยาว

การวิเคราะห์โครงหน้าเป็นเหมือนการตรวจสอบ ศึกษารูปหน้าก่อนแต่งหน้า เป็นข้อมูลเบื้องต้นของการแต่งหน้า มนัสวี ศรีราชเลา[1] บทความฉบับนี้เป็นการศึกษาประเด็นโครงหน้าที่มีลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ โครงหน้ารูปไข่ โครงหน้ากลม โครงหน้ารูปหัวใจ และโครงหน้าเหลี่ยม ก่อนการแต่งหน้าเพื่อการแสดง เสริมสร้างลักษณะเด่นและกลบจุดด้อยของโครงหน้าลักษณะต่าง ๆ การวิเคราะห์โครงหน้าเป็นเหมือนการตรวจสอบ ศึกษารูปหน้าก่อนแต่งหน้า เป็นข้อมูลเบื้องต้นของการแต่งหน้า ทั้งนี้เพราะการแต่งหน้าเพื่อการแสดงนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้นักแสดงมีความโดดเด่น สวยงามในขณะการแสดง การเรียนรู้โครงหน้าของผู้แสดงนั้นทำให้ ผู้แต่งเข้าใจถึงการแต่งเติม เพิ่มจุดเด่นลดจุดด้อยของนักแสดงได้มากยิ่งขึ้น จากข้อมูลที่ผู้เขียนได้ศึกษาพบว่ามีนักวิชาการด้านการแต่งหน้าเพื่อการแสดงบางท่านวิเคราะห์ถึงรายละเอียดของการศึกษารูปหน้าหรือโครงหน้าก่อนการแสดงทั้งประเด็นที่ไม่สำคัญต่อการศึกษาและประเด็นที่สำคัญต่อการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้