Happy Birthday Wishes For Wife In Marathi

Marathi Status Wishes
Feb 8 · 1 min read

Happy birthday wishes in Marathi SMS and happy birthday wishes in Marathi facebook नक्की बघायला मिळती.

Happy Birthday Wishes For Wife In Marathi

Happy Birthday Wishes For Wife In Marathi

जगातील सर्वात प्रतिभावान पत्नीला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा!!

जगात कोणीही तुझ्याप्रमाणे मला माझ्या कार्य प्रति प्रोत्साहित करत नाही,

किंवा तुझ्यासारखी प्रेरणाही मला जगात कुठेच मिळत नाही,

एक संस्कारी पत्नी म्हणून माझी साथ दिल्याबद्दल धन्यवाद.

Marathi Status Wishes

Written by

नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे तुमच्या आमच्या वेबसाईटवर. येथे आम्ही आपणास सर्व दर्शकांसाठी नवनवीन मराठी स्टेटस (Marathi Status), मराठी फ्रेंडशिप स्टेटस.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade