Marc Jansen
Marc Jansen

Marc Jansen

Data Scientist @Gousto