Prasa

Gazetę Wyborczą” czytają ludzie, którzy myślą, że rządzą tym krajem.

Krytykę Polityczną” czytają ludzie, którzy myślą, że to oni powinni rządzić tym krajem.

Puls Biznesu” czytają ludzie, którzy naprawdę rządzą tym krajem.

Nie” czytają ludzie, którzy uważają, że inny kraj powinien rządzić tym krajem.

Gazetę Polską” czytają ludzie, którzy myślą, że już tak się dzieje.

Like what you read? Give Marcin Giełzak a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.