Psychoterapia grupowa — wybrane zjawiska (FILM)

Zapraszam Was do obejrzenia ciekawego filmu nt. zjawisk występujących w psychoterapii grupowej. Film został przygotowany przez studentów UAM.

Powyższy film przedstawia wybrane zjawiska zachodzące w psychoterapii grupowej. Staraliśmy się wyizolować poszczególne role / zachowania uczestników z całości procesu grupowego tak, aby były one wyraźne i czytelne dla osób dopiero rozpoczynających naukę o psychoterapii grupowej.

Like what you read? Give Marcin Hanke a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.