OCR do Faktur

Marcin Rojek
Mar 10 · 2 min read

W jednym z moich poprzednich postów (Link: bytelake.com/en/brainello-article-pl) odniosłem się do samego silnika takiego OCR -a. Wszyscy, którzy szukają narzędzi do automatyzacji pracy związanej z przetwarzaniem dokumentów (zwłaszcza faktur) na pewno docenią możliwości oferowane przez brainello od byteLAKE. Brainello to OCR do Faktur: szybki, by działać nie wymaga tworzenia szablonów i dodatkowo ciągle się ulepsza.

Image for post
Image for post
brainello: inteligentny OCR do faktur

W tym poście dodam kilka słów na temat przykładowej integracji brainello w firmie. Otóż jest ona wyjątkowo prosta. brainello to silnik. System zewnętrzny (workflow, ERP etc.) przekazuje do niego kolejne faktury i jako wynik otrzymuje listę w postaci XML-a, pliku tekstowego, … — wspieramy wszelkie możliwe kombinacje formatów.

Lista wynikowa zawiera:

 • wartość pola (wstępnie zwalidowaną oraz sformatowaną np. daty wg jednego formatu)
 • tzw. pewność, czyli % określający jak bardzo brainello jest przekonane, że dana wartość została odczytana bezbłędnie
 • współrzędne odczytanego pola, które można wykorzystać do wycięcia i późniejszej wizualizacji fragmentu dokumentu.

Ale wracając, jak może wyglądać przykładowa integracja brainello? Otóż może ona wyglądać następująco:

 1. Układamy stos faktur na skanerze. Względnie otrzymujemy skany lub e-faktury poprzez e-mail bądź inne systemy komunikacyjne.
 2. Skany lądują w wyznaczonych miejscach.
 3. System zewnętrzny zaciąga skany i np. przy pomocy brainello rozdziela je na spółki zależne.
 4. W kolejnym kroku system stopniowo przekazuje kolejne faktury do brainello a brainello z kolei odczytuje pola z faktur i wypełnia dane w systemie.
 5. Ponieważ aktualne technologie oparte na uczeniu maszynowym oscylują na dokładności gdzieś ok. 95%, pojawia się operator, który “na szybko” weryfikuje wyniki zwrócone przez brainello.
 6. “na szybko” oznacza, że przecież pola są już wstępnie wypełnione, a więc nie trzeba ich przepisywać. Dodatkowo brainello może oznaczyć poszczególne pola kolorami np. zielone — pole najpewniej odczytane prawidłowo; żółte — pole wymagające uwagi. Obok pola żółtego brainello może wyświetlić odpowiedni fragment dokumentu co oczywiście znacznie ułatwi weryfikację.
 7. brainello oczywiście przeanalizuje zachowanie operatora i wykorzysta tą wiedzę by ulepszyć swoje decyzje w przyszłości.
 8. Następnie tak “przepisany” i zatwierdzony dokument trafia dalej do workflow.

Najważniejsze jest to, że przy takiej integracji brainello praktycznie jest niezauważalne. Działa w tle jak tajny agent, którego jedynym zadaniem jest eliminowanie żmudnych i nudnych prac oraz… robić to coraz lepiej i lepiej.

Przykładową integrację obrazuje poniższy film.

Zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.byteLAKE.com lub bezpośrednio na adres: brainello@byteLAKE.com jeśli masz jakieś pytania lub chcesz zobaczyć brainello w akcji.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store