Quy trình thiết kế phần mềm/ứng dụng

Mình là một UI designer, tốt nghiệp ngành phần mềm ở đại học FPT — nơi mà các môn học chuyên ngành liên quan đến ngành Software Engineering được dạy khá kĩ, cộng thêm với thời gian đi làm cũng được vài năm, trên cơ sở đó cũng đúc rút được một vài kinh nghiệm về quy trình để chia sẻ với mọi người. Quy trình này thiên về mảng UX và UI chứ không tập trung kĩ vào phần lập trình ứng dụng, nên sẽ không bao gồm một số bước quan trọng khi làm phần mềm như: thiết kế kiến trúc, data model, các diagram…

 1. Nhận brief
 2. Cùng team break down brief, chỗ nào chưa kĩ thì hỏi lại client cho rõ, list rõ scope of work (SOW).
 3. Tiến hành nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, tập user và hành vi của họ (Có thể dựng story board nếu cần).
 4. UX workshop (cái nì mới được sếp bày cho), nôm na là một cuộc meetup to to với khách hàng để thống nhất sơ bộ về UX cho dự án. Kết quả của buổi này là một list tính năng cho dự án, thu gọn lại ta có MVP, một vài cái nhìn đầu tiên về trang chủ của dự án. Quan trọng hơn cả là sự đồng nhất về góc nhìn giữa đội dự án của 2 bên, từ đó các công đoạn sau sẽ mượt mà hơn.
 5. Xây dựng use-case diagram.
 6. Lên flow chính, sitemap, wireframe sơ bộ.
 7. Đánh giá và chải chuốt cho wireframe, làm prototype thử xem flow mượt chưa.
 8. lặp lại bước 5 tới khi thống nhất với team và khách hàng
 9. Làm UI, lên guideline, vẽ icons…. chung quy là tất cả các công đoạn điểm tô cho ứng dụng lung linh và hiệu quả nhất có thể.
 10. Review — sửa, review — sửa, review — sửa
 11. Thống nhất UI, chuyển cho dev làm (đoạn này sẽ còn một số tinh chỉnh do giới hạn công nghệ hoặc giới hạn của dev)
 12. Ra SP, bước vào các phase test + ghi nhận insight để đánh giá hiệu quả của phần mềm.
 13. Quay trở lại từ bước 6 cho các cải tiến tiếp theo của dự án…

Quy trình này có thể chưa bao quát được hết các khía cạnh của quá trình làm phần mềm, vì thế, mong mọi người đóng góp thêm ý kiến để hoàn thiện hơn nhé.
 — — — — — — — — 
Connect with me:
behance.net/thunderlion
dribbble.com/marcusqh
instagram.com/marcus.q.h
Email: hi@marcushoang.com
Blog: http://blog.marcushoang.com

Like what you read? Give Marcus Hoang a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.