Zdravím Marku — ano a ne.
Jan Řezáč
11

V takovém měřítku už je to bez debat.

Měl jsem takhle skvělou zkušenost z Kooperativy. Tam byl při redesignu velice schopný interní PM a víceméně jenom díky němu jsme to dotáhli až ke spuštění.

Like what you read? Give Marek z Pábení a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.