Хөшөөтэй ярьсан нь…

1

Хамтдаа байхад зүүд шиг

Эргээд харахад хөшөө шиг

Нисээд ирсэн гэлтэй, гэхдээ дэвээд буусан мөргүй. Хаашаа л харна сүүдэр дунд, гараас нь атгачихаад гэрэл хайна. Эргээд ирэхэд бас л хөшөө. Нисэж чаддаггүй далавчтай хөшөө…. Би л тэр хөшөөний урд. уран бүтээлч шиг зогсоод инээмсэглэнэ.

2

Хөшөө нисэх болов уу? Чамд далавч байгаа юу? Тэр, тэр, тиймээ чиний ард байгаа далавч…. Нисдэг юм уу?

3

Хамтдаа байхад төгөл шиг

Эргээ харахад хөшөө шиг

Дэргэд суусаар хичнээн удав

Чи ниссэнгүй харин….. Харин би хөшөөн далавчтай сахиусан тэнгэр болжээ… Намайг харж байна уу?

4

Хамтдаа нисэх үү?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.