Интервю с Петър Нефтелимов

Maria Somleva
Dec 7, 2018 · 6 min read

1. Как реши, че искаш да бъдеш блогър?

2. Какво научи по време на Велопохода? А в ABLE Mentor? А по другите проекти, върху които работиш?

3. Какви трудности срещна по пътя си — и в професионален, и в личен план?

4. Ако можеше да се върнеш 5,10 години назад, какво би променил?

5. А как виждаш себе си след 5–10 години?

7. Имаш ли идеи за някакви бъдещи проекти? Ако да, какви?

8. Кое най-много не харесваш в България? Би ли го променил?

9. Кой е твоя ролеви модел и защо?

Maria Somleva

Written by

Hey there! :) I am Maria and I’m currently 15 — years — old . My interests mainly include photography, social entrepreneurship and all kinds of art.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade