Cách sử dụng mạo từ ‘The’

Cách sử dụng mạo từ ‘The’

Học tiếng Anh phải biết tổng hợp và phân loại kiến thức. Đó là phương pháp của Aroma không chỉ tại các lớp học tiếng anh ở trung tâm Aroma, mà còn ở các bài học online chúng tôi cung cấp. Lần này, Aroma sẽ mang đến bài học về mạo từ ‘The’ và cách sử dụng của nó.

MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG ‘THE’

1. Khi nói đến một sự vật cụ thể:

- Sự vật đó đi kèm theo 1 đặc điểm nhận dạng:

She is talking to a boy. Cô ấy đang nói chuyện với một đứa bé.

She is talking to the boy with the green hat. Cô ấy đang nói chuyện với thằng bé đội nón xanh.

Ở câu 1, không xác định được là cậu bé nào. Câu 2 cậu bé được cho biết là người đội nón xanh, đó là đặc điểm để xác định cậu bé.

- Khi sự vật được nhắc đến lần thứ 2 trong cùng 1 ngữ cảnh.

VD: She gave me a dress. The dress is very stunning.

Cô ấy tặng tôi một cái đầm. Nó rất đẹp.

Ở câu 1, lần đầu tiên nhắc đến nên chưa thể xác định nó là cái đầm nào. Nhưng câu 2 cái đầm được nhắc đến lần thứ 2 thì có thể xác định đó là cái đầm được đưa ở câu 1. Do đó, câu 1 dùng ‘a’ còn câu 2 dùng ‘the’.

2. Khi muốn nói đến một loài vật, loại máy móc, nhạc cụ nói chung:

VD: The giraffe is the tallest animal. Hươu cao cổ là loài vật cao nhất.

The telephone is an excellent invention. Điện thoại là một phát minh tuyệt vời.

I can’t play the piano. Tôi không thể chơi piano.

3. The + Adjective (Tính từ): chỉ một nhóm người

- the rich: người giàu ≠ the poor: người nghèo

- the young: giới trẻ ≠ the old: người già

- the sick: người bệnh

- the disabled: người tàn tật

- the homeless: người vô gia cư

- the dead: người chết

- the blind: người mù

- the deaf: người điếc

- the injured: người bị thương

* Lưu ý: the + tính từ chia động từ tương tự như chia với một danh từ số nhiều.

VD: Nowadays, the young are very creative. Ngày nay, giới trẻ rất sáng tạo.

4. The + nationality (quốc tịch): chỉ người dân một nước

- Công thức này chỉ sử dụng với những quốc tịch có đuôi -ch, -sh hay -ese

VD: The French, The English, The Japanese, The Vietnamese,…

*Ngoại lệ: The Swiss

- The + quốc tịch cũng được sử dụng tương đương danh từ số nhiều:

VD: The English are famous for their manners. Người Anh nổi tiếng vì

- Với những quốc tịch khác, ta thêm đuôi -s cứ không thêm ‘the’

VD: Italians, Mexicans…

Hi vọng khi nắm chắc những trường hợp trên thì bạn sẽ không còn nhầm lẫn khi sử dụng mạo từ ‘the’ trước danh từ nữa. Lop hoc tieng anh tai Aroma sẽ cố gắng mang đến những bài học theo từng chủ đề cụ thể để người học dễ tiếp thu từng mảng kiến thức hơn.

Tham khảo them:

Trung tâm học tiếng anh giao tiếp

Like what you read? Give Maria Olala a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.