Học danh ngôn về thành công với lớp học tiếng anh tại aroma

Thành công là một phạm trù mà rất nhiều nhà hiền triết đã cố gắng ghi lại. Hôm nay, lớp học tiếng anh giao tiếp tại aroma mang đến cho các bạn các danh ngôn tiếng anh về thành công của các nhà lãnh đạo nổi tiếng trên thế giới.

>>> hoc anh van co ban

>>> trung tam ngoai ngu tphcm

Danh ngôn tiếng anh về sự thành công với lớp giao tiếp tiếng anh tại aroma

1. Strive not to be a success, but rather to be of value.

Đừng cố gắng để trở nên thành công, mà hãy cố gắng để trở thành người có ích

Albert Einstein

2. Men never plan to be failures; they simply fail to plan to be successful.

Có những người không bao giờ lên kế hoạch cho sự thất bại, đơn giản là vì họ luôn thất bại trong việc lên kế hoạch để thành công

William Arthur Ward

3. To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.

Để thành công, bạn cần hai thứ, đó là: sự ngu dốt và lòng tự tin

Mark Twain

4. To be successful, you’ve got to be willing to fail.

Để đạt được thành công, chúng ta phải sẵn sàng đón nhận thất bại.

Frank Tyger

5. Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. You will be successful if you love what you are doing.

Sự thành công là chiếc chìa khóa quan trọng dẫn bạn tới hạnh phúc. Hạnh phúc lại là cội nguồn của thành công. Nếu bạn thực sự yêu điều mà bạn đang làm, bạn sẽ đạt được thành công trong cuộc sống.

Albert Schweitzer

6. The ladder of success doesn’t care who climbs it.

Chiếc thang của sự thành công không quan tâm đến người trèo lên nó.

Frank Tyger

7. Success is not final, failure is not fatal. However, it is the courage to continue that counts.

Sự thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là tất cả. Quan trọng là nỗ lực để bước tiếp.

Winston Churchill

8. Successful person is always looking for opportunities to help others. Unsuccessful person is always asking, “What can I get from it?”

Người thành công luôn tìm cách để giúp người khách, trong khi kẻ thất bại luôn luôn đặt câu hỏi” tôi được lợi gì từ đó”

Brian Tracy

9. Develop success from failures. Discouragement and failure are two of the surest stepping stones to success.

Tìm kiếm và phát triển thành công từ chính thất bại. Sự chán nản và thất bại chính là hai yếu tố cơ bản để tạo nên thành công.

Dale Carnegie

10. People rarely succeed unless they have fun in what they are doing.

Người ta hiếm khi có thể đạt dược thành công với việc mà họ không có niềm yêu thích.

Dale Carnegie

11. For success, attitude is equally as important as ability.

Để đạt được thành công, thái độ của bạn cũng quan trọng như chính khả năng của bạn vậy

Walter Scott

Hi vọng với những danh ngôn tiếng anh về thành công mà lớp học tiếng anh aroma vừa cung cấp có thể thúc đẩy bạn tin tưởng vào bảo thân và phấn đấu đạt được ước mơ của bản thân. Chúc các bạn thành công!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.