Học tiếng anh văn phòng với — Aroma

Giao tiếp văn phòng là một trong những mảng giao tiếp cùng lớn. Nó bao gồm những hoặ động giao tiếp giữa các đồng nghiệp trong cùng một công ty và cả việc giao tiếp trong thị trường kinh doanh, các hoạt động trao đổi với đối tác và rất nhiều hoạt động khác. Chính vì thế, việc làm chủ được ngôn ngữ văn phòng cũng chính là việc bạn làm chủ được hiệu quả công việc của bạn, giúp bạn thăng tiến trong sự nghiệp. Làm chủ ngôn ngữ không chỉ là giao tiếp tốt bằng tiếng “ mẹ đẻ”, nó còn mở rộng hơn trong việc giao tiếp bằng các loại ngoại ngữ với đồng nghệp là người nước ngoài hoặc trao dổi công việc với đối tác ngoại quốc. để giúp ích trong các hoạt động giao tiếp của nhân viên văn phòng, aroma — trung tâm học tiếng anh giao tiếp tốt chỉ dành riêng cho người đi làm xin giới thiệu loạt bài viết về tiếng anh giao tiếp căn phòng, và bài viết dưới đây là một ví dụ, các bạn cùng theo dõi nhé.

Học tiếng anh văn phòng với — Aroma trung tâm học tiếng anh giao tiếp

1. Các mẫu câu trong việc xin phép đưa ra ý kiến

- (Mr/ Mrs …) has agreed to take the minutes…. Xin phép Ông/ bà …vài phút để phát biểu về

- (Mr/ Mrs …) , would you mind taking the minutes? Ông/ bà …có đồng ý bớt vài phút để…

- (Mr/ Mrs …) has kindly agreed to give us some minutes to report on … Vô cùng biết ơn Ông/ bà … vì đã bớt vài phút để chúng ta có thể báo cáo vấn đề

Học tiếng anh văn phòng với — Aroma trung tâm học tiếng anh giao tiếp

>>> tiếng anh chuyên ngành tài chính

2. Các mẫu câu trong việc sắp xếp các ý kiến ( thường được sử ụng trong các cuộc họp)

- We will first hear a short report on each point first, followed by a discussion of … chúng ta sẽ bắt đầu từ việc nghe báo cáo ngắn gọn về… sau đó chúng ta sẽ thảo luận về …

- I suggest we go round the table first. … Tôi đề nghị rằng chúng ta sẽ xem tổng quan các vấn đề trước sau đó sẽ đi vào chi tiết…

- Let’s make sure we finish by … Hãy chắc chắn rằng cuối cùng chúng ta sẽ nói về…

- I’d suggest we … There will be five minutes for each item. Theo ý kiến của tôi thì chúng ta nên dành 5 phút để nói về từng vấn đề một.

- We’ll have to keep each item to 15 minutes. Otherwise we’ll never get through …. Chúng ta sẽ không chỉ đi lướt qua các vấn đề mà sẽ dành 15 phút cho từng vấn đề một.

Tạm dừng bài viết về tiếng anh giao tiếp văn phòng tại đây. Tôi hi vọng các bạn có thể theo dõi các bài viết khác của trung tam hoc tieng anh giao tiep aroma bạn nhé!

Nội dung khác liên quan:

>>> Cách học tiếng anh ngành tài chính ngân hàng

Like what you read? Give Maria Olala a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.