Từ vựng chuyên ngành tiếng anh xuất nhập khẩu

Tiếng anh ngành xuất nhập khẩu đang là một chuyên ngành rất phổ biến hiện nay bởi Việt Nam đang ngày càng hướng đến việc xuất nhập khẩu sang nước ngoài, và hàng nước ngoài cũng vào việt nam rất nhiều, việc hợp tác để cùng nhau phát triển là cần thiết. Do đó trong bài viết này mình xin chia sẻ một số từ vựng quan trọng trong tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu nhé!

>> Học tiếng anh xuất nhập khẩu bằng phương thức hiệu quả nhất

Bill of lading: Vận đơn (danh sách chi tiết hàng hóa trên tàu chở hàng)
 
 C.&F. (cost & freight): bao gồm giá hàng hóa và cước phí nhưng không bao gồm bảo hiểm
 
 C.I.F. (cost, insurance & freight): bao gồm giá hàng hóa, bảo hiểm và cước phí
 
 Cargo: Hàng hóa (vận chuyển bằng tàu thủy hoặc máy bay)
 
 Certificate of origin: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
 
 Container: Thùng đựng hàng lớn (công-ten-nơ)
 
 Container port (cảng công-ten-nơ); to Containerize (cho hàng vào công-ten-nơ)
 
 Customs: Thuế nhập khẩu; hải quan
 
 Customs declaration form: tờ khai hải quan
 
 Declare: Khai báo hàng (để đóng thuế) 
 
 F.a.s. (free alongside ship): Bao gồm chi phí vận chuyển đến cảng nhưng không gồm chi phí chất hàng lên tàu.
 
 F.o.b. (free on board): Người bán chịu trách nhiệm đến khi hàng đã được chất lên tàu
 
 Freight: Hàng hóa được vận chuyển
 
 Irrevocable: Không thể hủy ngang; unalterable — irrevocable letter of credit (tín dụng thư không hủy ngang)
 
 Letter of credit (L/C): Tín dụng thư(hình thức mà Ngân hàng thay mặt Người nhập khẩu cam kết với Người xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá sẽ trả tiền trong thời gian qui định khi Người xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá xuất trình những chứng từ phù hợp với qui định trong L/C đã được Ngân hàng mở theo yêu cầu của người nhập khẩu)
 
 Merchandise: Hàng hóa mua và bán
 
 Packing list: Phiếu đóng gói hàng (một tài liệu được gửi kèm với hàng hóa để thể hiện rằng chúng đã được kiểm tra)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.