Key Phrases and Words in Pilipino

Hello! Hello!

Good morning! Magandang umaga!

Good afternoon! Magandang hapon!

Good evening! Magandang gabi!

How are you? Kumusta ka?

I’m fine. Mabuti.

What’s your name? Anong pangalan mo?

My name is Signor Borghi. Ang pangalan ko ay Ginoong Borghi

It’s nice to meet you. Nalulugod akong makilala ka

Goodbye. Paalam. (‘Bye!)

See you soon. Magkita tayo ulit.

Goodnight. Goodnight.

Where do you live? Saan ka nakatira?

I don’t understand. Hindi ko maintindihan.

I don’t speak Italian. Hindi ako marunong magsalita ng Italiano.

I don’t speak Tagalog very well. Hindi ako masyadong marunong mag Tagalog

Do you speak English? Marunong kang mag Ingles?

Speak slowly, please. Paki- dahan dahan ang salita

Repeat, please. Paki ulit nga

I live in Florence. Nakatira ako sa Florence

This is my friend. Ito ang kaibigan ko

This is my boyfriend. Ito ang kasintahan ko

This is my girlfriend. Ito ang kasintahan ko.

This is my husband. Ito ang Mister ko.

This is my wife. Ito ang Mrs. Ko.

Please visit me! Dalawin mo naman ako!

I had a wonderful time. Nag enjoy ako.

Where? Saan?

Excuse me, where is…? Excuse me, saan ang…?

Where are the taxis? Nasaan ang mga taxi?

Where is the bus? Nasaan ang bus?

Where is the subway? Nasaan ang subway?

Where is the exit? Saan ang labasan?

Is it near? Malapit ba?

Is it far? Malayo ba?

Go straight ahead. Derecho ka.

Go that way. Pumunta ka doon.

Go back. Bumalik ka.

Turn right. Liko sa kanan.

Turn left. Liko sa kaliwa.

Take me to this address, please. Pakidala mo ako sa lugar na ito.

What is the fare? Magkano ang pasahe?

Stop here, please. Pakipara na dito.

Does this bus go to EDSA? Pupunta ba ang bus na ito sa EDSA?

A map of the city, please. Mapa ng siyudad, please

A subway map, please. Mapa ng subway, please,

How much does that cost? Magkano iyon?

At what time does the store open? Anong oras nagbubukas ang tindahan?

At what time does the store close? Anong oras nagsasara ang tindahan?

What would you like? Ano ang gusto mo?

Can I help you? Ano ang magagawa ko para sa iyo?

I would like this. Ito ang gusto ko.

Here it is. Eto na.

Is that all? ‘Yan lang ba?

I’d like to pay in cash. Babayaran ko ng cash.

I’d like to pay by credit card. Babayaran ko ng credit card.

Can I order this online? Puede ko bang orderin ito sa internet?

Women’s clothes Damit ng babae.

Men’s clothes. Damit ng lalaki

Blouse, skirt, dress. Blusa, palda, damit

Pants, shirt, tie. Pantalon, polo, kurbata

Shoes and socks Sapatos at medias.

Jeans Jeans

Bookstore Tindahan ng libro.

Bakery Panaderia.

Market Palengke

Supermarket Supermarket

Numbers in Pilipino

0 siro

1 isa

2 dalawa

3 tatlo

4 apat

5 lima

6 anim

7 pito

8 walo

9 siyam

10 sampu

11 labing-isa

12 labing dalawa

13 labing tatlo

14 labing apat

15 labing lima

16 labing anim

17 labing pito

18 labing walo

19 labing siyam

20 dalawampu

100 isang daan

1000 isang libo


Originally published at suite.io.