استراتژی تبلیغاتی برای خرده فروشی ها

بیلبورد تبلیغاتی

فهرستی از آمارها که در یک خط نشان داده شده است

نقاط قوت

از نمایشگرهای دیجیتال برای افزایش موفقیت پس از کووید استفاده کنید

یک ابزار عالی برای برقراری ارتباط، سیاست های بهداشتی در یک مکان خرده فروشی است

با محتوای متحرک روی نمایشگرهای تأثیر ماندگاری را بالا ببرید

اقیانوس تبلیغات فضای باز

ببینید چگونه می تواند کمک کند

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Marjan Najram

Marjan Najram

More from Medium

Magna Superstes: Biological Self-stabilization algorithm

Double Think

A filter lense 17/01/2022 2:27 Yerevan Time

I REST MY CASE. (AN ARGUMENT FOR KIZZ.)