Chapter 1 – Reading

Handmade Burger Co.

Gisteren ben ik aangekomen in Reading. Vanaf 31 Augustus zal ik hier beginnen met mijn stage voor 5 maanden. Via deze blog wil ik iedereen op de hoogte houden van mijn stageavonturen, mijn hamburger eetsessies en alles wat daar omheen nog kan plaatsvinden!

Liefs, Marjolein

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.