Image for post
Image for post
Աշխատավարձ և աշխատակազմի կառավարում KORP (խմբ. 3.1 Հայաստանի համար) ծրագրի աշխատասեղան

1С: Աշխատավարձ և Աշխատակազմի Կառավարում 8 KORP

InfoExpert LLC
Oct 3, 2018 · 1 min read

Աշխատավարձ և աշխատակազմի կառավարում KORP (խմբ. 3.1 Հայաստանի համար) ծրագիրը նախատեսված է փոքր ու մեծ ձեռնարկություններում, ձեռնարկությունների խմբերում և հոլդինգներում աշխատակազմի կառավարման, կադրային հաշվառման և աշխատավարձի հաշվարկման ավտոմատացման համար։

Ֆունկցիոնալ հնարավորությունները


Ընկերության կողմից մարդկային ռեսուրսների կառավարման քաղաքականության իրականացում՝

8


Աշխատակազմի հետ աշխատանքային կարգավորման գործընթացների իրականացում

— Աշխատանքի անվտանգության պայմանների պահպանում
— Կադրերի հաշվառում և հաստիքացուցակի վերլուծություն
— Ատեստավորում
— Աշխատանքային հարաբերություններ՝ այդ թվում կադրային գործավարություն
— Աշխատակազմի աշխատավարձի հաշվարկ
— Աշխատակազմի հետ փոխադարձ հաշվարկների կառավարում՝ ներառյալ ավանդագրումները
— Օրենքով սահմանված հարկերի և աշխատավարձից կատարվող հատկացումների հաշվարկ
— Ձեռնարկության ծախսերում հաշվեգրված աշխատավարձի և հարկերի արտացոլում


Աշխատակազմի հետ աշխատանքի էֆեկտիվության վերլուծություն

— Ընկերության աշխատակազմի որակի և աշխատանքի էֆեկտիվության գնահատում
— Աշխատակազմի կառավարման ցուցանիշների էֆեկտիվության գնահատում
— Աշխատավարձին ուղղված ծախսերի վերլուծություն և կառավարում
— Ցուցանիշների մոնիտորինգ և կառավարչական որոշումների օպերատիվ ընդունում

Ծրագրի դեմո ցուցադրության համար կապվեք մեզ հետ այս հղումով՝ https://infoexpert.am/

Image for post
Image for post
Իմացեք ավելին՝ հետևելով մեր հոդվածներին

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store