Маркетинговите стратегии в банките

Резюме

В статията се разглеждат същността и значението на комуникационната стратегия като дългосрочен план за действие, който трябва да предложи решение как да се изгражда и да се поддържа връзката между банката и пазара, как за да се достигне до целевите групи и да се въздейства върху тях, за да се постигнат общите практически постижими комуникационни цели.

Новини от страната и чужбина

Илона Станева, директор “Маркетинг и реклама” във Fibank: За да бъдеш разбран, трябва да говориш
 Ексклузивно: Симитли и Струмяни пред фалит и още общини от Югозапада
 Фалшивите фанфари създадоха фалшиви очаквания и фалшиви новини за България от Русия
 Мнения на хора използвали Вимакс

Известно е, че стандартните четири елемента на комуникационния миск са: рекламата, връзките с обществеността, стимулирането на продажбите и личните продажби. Всеки един от тези елементи е обект на разглеждане от позициите на изграждането и провеждането на конкретна стратегия. Анализират се елементите на комуникационната стратегия по определен ред и се систематизират видовете комуникационни стратегии в пет групи ‐ според стратегическите цели на банката, по елементи на комуникационния микс, на основата на комуникационното послание, в зависимост от честотата и интензивността на комуникационния процес и адаптирани комуникационнистратегии според влиянието на различни фактори.

Въведение

Маркетинговите стратегии в банките винаги следва да се разглеждат в контекста на стратегията за развитие на кредитната институция. Те са логично нейно продължение и са призвани да уточнят детайлите по изграждането и осъществяването на стратегии, свързани с елементите на маркетинг микса. Връзката между стратегията за развитие и стратегиите на маркетинг микса са същите като отношението на стратегията–документ към стратегиите‐програми. Именно в такъв аспект следва да се разглеждат изработването и изпълнението на комуникационните стратегии в банките. При внедряването на стратегиите‐програми в банковата практика е необходимо те да отговарят на определени критерии. За първи път система за оценка на стратегиите е предложена от К. Ендрюс, който изтъква, че стратегиите трябва да отговарятна критериите

1:последователност — стратегията не трябва да съдържа противоречиви цели и програми;

съгласуваност — стратегията трябва дапредвижда адаптивната стратегия на външната среда и произтичащите от нея изменения;

преимущество — стратегията трябва да осигурява възможност за творчество и /или поддържане на конкурентно преимущество в избраната сфера на дейност;

осъществимост — стратегията е длъжна да предвижда оптимални разходи за издръжка и така и да предотврати евентуалното възникването на финансови проблеми.

Комуникацията и общуването са синоними, които изразяват „процес, чрез който хората, както и останалите живи организми и информационнисистеми, обменят помежду си информация”2. Във всички организации, вкл. и в банките, не е достатъчно да се определят продуктите за продажба и да се формират техните цени, а е необходимо да се осигури добра връзка и представяне на тези продукти и на самата организация на старите, новите и потенциалните клиенти. В резултат на развитието и повсеместното разпространение на различните средства за масова информация ролята на комуникациите нарастванепрекъснато. Чрез тях банките не само представят успешно своите продукти, но повишават своя имидж и водят успешна борба с основните си конкуренти.