Photo by Kayla Velasquez on Unsplash

Eric Weinstein je na sejmu CES 2018 na panelu o prihodnosti medijev, kjer je beseda nanesla na lažne novice oz. #FakeNews, le te razdelil na 4 tipe, glede na to, kje nastanejo in kako se v javnosti manifestirajo.

  1. preprosta dejstva, ki ne držijo (laži),
  2. ustvarjanje vzdušja, ki vpliva na ocenjevanje…


Software Decay (Chance, 2016)

Od prvega trenutka dalje, je vsak sistem že zastarel in potreben prenove. V kolikor se sistem ves čas ne obnavlja, slej ko prej pride do pojava, ki se mu v računalništvu reče software decay*, oz. razpad sistema.

Nadgradnja

Obnavljanje sistema ni mehak proces, gre za neusmiljen upor…


Zadnje dneve in tedne se je atomska fizika dotaknila ušes navadnih Zemljanov. Celo rumeni mediji so hiteli poročati o senzacionalnem odkritju, a ko je beseda nanesla na materijo, je nastal problem: kako plebejski raji razložiti, kaj je ta božji delec, ki je s svetlobno hitrostjo prečkal švicarske Alpe. In nenazadnje…

Marko Dvornik

Politika

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store