Ох, друже… Я б тобі розказав про обмеженість моїх коментаторів… Але я думаю ти знаєш,який я некуль…
Андрєєв Володимир
11

Та взагалі…)
Та я шарю за твоїх коментаторів в мене ж такі самі.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.