Stageverslag Pocketmenu: 13e editie

Deze week heb oude versies van website omgezet naar een nieuwe template.

De websites waar ik aan gewerkt heb zijn:

Sahan

De bedoeling hierbij was om de oude website pixel perfect na te bouwen zodat de eigenaar bijna niet kon zien dat de website verandert was. Natuurlijk is dit niet helemaal uitgevoerd, bepaalde elementen worden niet gebruikt in de nieuwe template en sommige dingen verbeterd waar het kon.

Revan

Dit restaurant is van dezelfde eigenaar als Sahan, daarom ook dezelfde stijl. Het verschil bij deze restaurants zit in het kleurgebruik de één licht en de ander donker.

Dolce & Gelato Bio

Bij deze ijssalon is het zelfde verhaal, alles hetzelfde nagemaakt en verbeterd waar het kon.

Volgende post »

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.