Izdelava spletnih strani je šele začetek

Izdelava spletnih strani je storitev, ki podjetjem omogoča vstop na digitalni trg. S pomočjo spletne strani lahko dosežejo kupce, še preden se ti odločijo obiskovati poslovalnice.

Martin Miklavčič
Jan 11, 2019 · 2 min read

Z izdelavo spletnih strani podjetja tako posegajo s svojo ponudbo in vsebino v proces odločanja potrošnika na drugačen način. V trenutku, ko kupci namreč raziskujejo izdelke, le-te zanimajo drugačne informacije, kot v poslovalnici.

Zato morajo podjetja o spletnih straneh in predstavitvi razmišljati nekoliko drugače kot sicer.

Izdelava spletnih strani je izziv, tako za podjetnike, ki so naročniki v tem primeru, kot tudi za ponudnike izdelave spletnih strani. Po eni strani, pri izdelavi spletnih strani pride do konflikta med željami in možnostmi izvedbe oz. pogoji. Po drugi strani, pa lahko dober ponudnik za izdelavo spletnih strani podjetju skrajša pot do uspeha na spletu.

Dober nasvet in upoštevanje, to je razumevanje tega nasveta, sta bistvena. Zakaj?

Izdelovalci spletnih strani (žal ne vsi) razumejo to, česar večina podjetnikov in prodajnikov ne razume. Prvo je način, kako deluje in se obnaša kupec na spletu. Drugo je realna vrednost nove spletne strani za podjetje. Čeprav podjetje plača tudi do 2000 € za izdelavo spletne strani, to še ne pomeni, da se bo investicija povrnila.

Spletna stran ni vredna nič, če se vanjo ne vlaga in se ne gradi prometa. To pa ne pomeni, da se malo piše in “posta” na Facebooku in Instagramu. Gradnja prometa spletne strani je dolgoročen in precej sistematičen proces, ki ga razumejo tisti, ki se ukvarjajo z digitalnim marketingom in optimizacijo spletnih strani. Šele ta investicija v obisk spletne strani, je tista, ki lahko nekoč upraviči in povrne prvo investicijo.

Podjetja za izdelavo spletnih strani pogosto najemajo grafične oblikovalce (da bi imeli lepo spletno stran), ali študente (da naj bi bilo ceneje). Potem pa se ne zgodi nič. Spletna stran pač visi nekje na drugi ali tretji strani Google iskalnika, medtem pa podjetniki kupujejo všečke na Facebooku, ki nimajo niti povezave s cilji podjetja, niti vrednosti, a ustvarjajo občutek učinkovitosti, saj se uporabniki odzivajo z všečki in komentarji.

Izdelava spletnih strani mora temeljiti na načrtu, ki ne obsega le procesa izdelave spletne strani, ampak proces pridobivanja prometa. Vsak podjetnik se mora takoj razumeti, kako bo z novo spletno stranjo pridobival uporabnike. Ni nujno, da je cilj optimizacija spletnih strani in prva mesta med organskimi rezultati na Google. Lahko je cilj visoka stopnja konverzije za obiskovalce, ki jih dobi iz Google oglaševanja. Lahko spletna stran služi kot podpora fizični poslovalnici in “pomaga” pretvoriti obiskovalce v stranke. Možnosti je veliko. Ne-osredotočenost in ne-postavljanje ciljev in strategije pa sta dejavnika, ki zagotavljata strošek in preprečujeta donos.

Stopite v stik za celovito strategijo in izdelavo spletne strani na povezavi:

Več na: Izdelava spletnih strani

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade