The Killers
Martin Fransson
21

Ovanligt att en låt som är med på två listor inte kommer med på topp 10 låtar totalt (Jenny was a friend of mine). Trots två listningar, enbart 2 poäng. Det är ett rekord i sig.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.