เนื้อหามงคลสูตรที่สำคัญสุด

อเสวนา จ พาลานํ ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
ในมงคลสูตร
ทำไมมี อเสวนา จ พาลานํ
แล้วยังต้องย้ำอีกว่า ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา

ก็ชัดเจนว่า นอกจากไม่ให้คบคนพาลแล้ว พระพุทธเจ้าให้คบ บัณฑิต
คนไม่พาลแต่ ‘โง่’ พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกให้คบ