Söz Verdik Yapıyoruz 🏓
Milli Takımlar kampında ilk kez sporculara seminer uygulaması hayata geçirildi👍

Erkek A Milli Takımı’mız Adana’da, üst düzey yabancı sporcuların da katıldığı kampta;
Genç ve Yıldız Bayanlar Milli Takımı’mız ise Bursa’da beslenme ve fizyoterapist uzmanları eşliğinde hazırlıklarını tamamlıyor.

Antalya’da Yıldız Genç Erkekler ve Sakarya’da Küçükler Milli Takım kampları da seminerler eşliğinde devam ediyor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.