เจ้ากระต่ายน้อยเอื้อนเอ่ยคำถามกับเจ้าเต่าว่าข้างบนดวงจันทร์นั้นมีเพื่อนของมันไหม?

เจ้าเต่าตอบว่า

“ถ้าเจ้าเปลี่ยวเหงา เจ้าก็ลองมองขึ้นไป ข้างบนนั้นมีเพื่อนของเจ้าเฝ้ามองอยู่เหมือนกัน”

เจ้ากระต่ายเงยหน้ามองฟากฟ้า และความเงียบก็เข้าปกคลุมชั่วขณะพร้อมกับความเย็นยะเยือกของค่ำคืนนี้

“…แต่หากเจ้ามองข้าเป็นเพื่อนตัวนึง ก็แค่หันมา ข้าอยู่ข้างๆเจ้า” เสียงของเจ้าเต่าเอ่ยขึ้นมาทำลายความเงียบ พร้อมกับที่เจ้ากระต่ายหันไปสบตา ความเงียบปรากฏขึ้นอีกครั้ง หากแต่ความหนาวเย็นถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกอบอุ่นอย่างน่าประหลาด

Like what you read? Give masiiskyday a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.