اصطلاحات فصل چهارم

scoot on over here
تیز بپربیا اینجا

I don’t need this grief
حوصله‌ی این بساط رو ندارم

How can I live with myself
چطور می‌تونم به زندگی ادامه بدم