Crypto Tickets

crypto.tickets eşi benzeri olmayan bir blok zinciri eko sistemi kurmak için bir oluşturulmuş olan projedir.

Bireysel etkinlik endüstrisi için bilet satışlarını kökten değiştirecek. Şu anda, bilet satışı marketi, ikincil piyasada spekülasyon, dolandırıcılık gibi birçok sorunu beraberinde getiriyor ve bu sorunlar için herhangi bir önlem alınmış değil ve bilet tahrifatı, eksik satışlar ve biletler için konsolide bir araç eksikliği de cabası. Tüm bunlar, tüm dünyadaki endüstri konferanslarının temel problemleridir.
Blok zincir teknolojisi, bu sorunları ortadan kaldıracak ve etkileşimi basitleştirecektir.

Tüm piyasa oyuncularına ara vermek ve endüstrinin eksiksiz şeffaflığını sağlamak için proje doğdu. Partiler artık tüm anlaşmalar, blok zincir üzerinde yapıldığı için birbirlerine güvenmek zorunda değiller; aralarındaki etkileşim akıllı sözleşmelerle düzenlenir. Böylelikle bütün bahsedilen problemler ortadan kalkar.

crypto.tickets özet olarak
 — Bilet endüstrisinin yeni standardı, evrensel bir blok platformu üç temel ürünü birleştiren bilet sistemleri için: Bilet Zinciri, Biletler Bulut
ve Bilet Cüzdanıdır.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.