Kinderen en Technologie: een vloek of een zegen?

In lagere scholen doen leerkrachten steeds vaker een beroep op smartboards. Deze technologie won de voorbije jaren enorm aan populariteit. Lutgarde Moens, lerares in basisschool de Klinker, doet haar verhaal. We zien ook hoe smartboardgebruik er in de klas aan toe gaat.

Kinderen die niet in staat zijn om naar school te gaan, kunnen gebruik maken van de dienst Bednet. Bednet zorgt ervoor dat die kinderen van thuis uit les kunnen volgen. Hoe dat in zijn werk gaat, vindt u hier.

Via Bednet kunnen kinderen van thuis uit les volgen.
De harde feiten (deze gegevens gaan over Nederlandse kinderen)
  • Volgens een schatting uit 2012 besteedden jongeren tussen de 12 en de 15 jaar in hun vrije tijd ongeveer zestien uur per week aan internet.
  • Ongeveer één op de tien peuters van twee tot vier jaar had in 2008 al een tv op hun kamer.
  • Sinds 1980 is bij zowel jongens als meisjes (van 2 tot 21 jaar) het aantal personen met overgewicht verdubbeld. Beeldschermgebruik is hiervan een belangrijke oorzaak. Tegelijk heeft afname van beeldschermgebruik een positieve invloed op uw BMI.
  • Beeldschermgebruik kan de slaap onder meer beïnvloeden door het directe effect van het licht, dat leidt tot onderdrukking van melatonineproductie. Dat is het hormoon dat je slaperig maakt.
  • Slaapgebrek leidt tot verminderde schoolprestaties, overgewicht, stemmingsstoornissen en meer risicovol gedrag.
  • 64 tot 90 procent van de mensen die meerdere uren per dag naar een beeldscherm staren, heeft last van vermoeide of branderige ogen, hoofdpijn, dubbelzien en wazig zien.

Bron: Medisch Contact, 22 mei 2014, prof. Nikken en prof. Schalij-Delfos

Like what you read? Give Mathijs Bogaert a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.