آیا مومیایی آستان حضرت عبدالعظیم جسد رضاشاه است؟

روزآروز
Apr 23, 2018 · 4 min read

آخرین گزارش اختصاصی روزاروز درباره جنازه جنجالی در شهرری

از صبح، روزاروز کوشید آخرین خبرها را درباره جنازه جنجالی شهرری به شما بدهد
اولین تصویری که از محل کشف جنازه در حرم عبدالعظیم حسنی و در روزاروز منتشر شد

چرا ممکن است جسد پیدا شده، جسد رضاشاه باشد؟

۱. محل کشف جسد به مقبره رضاشاه نزدیک است

▪️بخش غربی آستان، همان جایی است که مقبره رضاشاه قرار داشته و پس از تخریب به‌دستور صادق خلخالی، حاکم شرع اوایل انقلاب در اردیبهشت ماه ۱۳۵۹، در محل آن یک حوزه علمیه بنا شد.

صحنه‌ای از وقایع روز تخریب مقبره رضاشاه در سال ۵۹

سابقه تاریخی: یک جسد جنجالی

صفحه اول روزنامه اطلاعات؛ فردای روز تخریب مقبره رضا شاه

    روزآروز

    Written by

    Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
    Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
    Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade