Matt Place
Matt Place

Matt Place

We do not exist for ourselves. — Thomas Merton