Mavi “çok olmaya” devam ediyor!
Mavi
73

Midori Kocak Yazı, basın toplantısının detaylarını aktarmak için paylaşılmıştır. İlerleyen saatlerde video ile daha da detaylandırılacaktır. Belirttiğiniz konular ile ilgili detaylara youtube.com/mavi adresinden ulaşabilirsiniz. Mavi’ye göstermiş olduğunuz ilgi ve önerileriniz için teşekkür ederiz.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.