Max Wang

Max Wang

Mac setup

1 story

Max Wang

Max Wang

Android

37 stories

Max Wang

Max Wang

Kotlin Flow

5 stories

Max Wang

Max Wang

Kotlin

11 stories

Max Wang

Max Wang

Mobile System Design

2 stories

Max Wang

Max Wang

Android JSON

2 stories

Max Wang

Max Wang

RecyclerView

4 stories

Max Wang

Max Wang

Splash screen

2 stories

Max Wang

Max Wang

Android Drawable

1 story

Max Wang

Max Wang

ViewModel

3 stories

Max Wang

Max Wang

Kotlin Coroutine

9 stories

A box being handed over
Max Wang

Max Wang

Material Design

1 story

Android banner
Max Wang

Max Wang

Theming and Styling

1 story

Max Wang

Max Wang

Android Architecture Components

5 stories

Max Wang

Max Wang

Android Architecture

6 stories

Max Wang

Max Wang

LiveData

5 stories

Max Wang

Max Wang

Jetpack Compose

1 story

Max Wang

Max Wang

Programming best practice

1 story

Max Wang

Max Wang

Retrofit/OkHttp

1 story

Max Wang

Max Wang

Android View

1 story