Để giao tiếp được với tất cả mọi người thì ngôn ngữ là thứ mà bạn cần có. Vậy bạn đang thành thạo bao nhiêu ngôn ngữ? Để giao tiếp được với người nước ngoài thì ngoài ngôn ngữ tiếng Việt các bạn cần phải thành thạo thêm ít nhất một ngôn ngữ nữa đó chính là tiếng Anh. …

About

Máy Phiên Dịch

Máy Thông Dịch . Com sở hữu nhiều dòng máy phiên dịch thông minh, tích hợp công nghệ dịch máy hiện đại.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store