Mayphiendichtravisvn hasn't written any stories yet.

About

Mayphiendichtravisvn

Travisvn chuyên kinh doanh máy phiên dịch, là nhà phân phối độc quyền của thương hiệu Travis Translator tại Việt Nam.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store