Thiết kế nội thất chung cư nhỏ 42m2

Hỏi: Tôi đã nhận được nhà ở chung cư đồi công cộng, căn hộ của tôi có diện tích khá khi chỉ cần 42m2 tại tôi đang cần tư vấn thiết kế nội thất chung nhỏ với một khoản dự phòng đầu tư là 50 Tôi không yêu cầu sử dụng các nội dung đắt tiền đắt tiền cho trang trí mà tôi thích một căn hộ đơn giản và căn hộ tiện nghi được

(Nguyễn Thế Văn)

Trả lời: Bạn thân mến đã nhận được nhà tại khu chung cư Park hill, căn hộ của bạn có diện tích 42m2 bạn muốn thiết kế nội thất cho căn hộ của mình với một khoản đầu tư phí là 50 triệu đồng Your source cung cấp cung cấp cho chúng tôi nhận thấy rằng bạn cần tương thích với nhu cầu của Linh Linh mà chúng tôi đã thi công.

Dự án thiết kế chung chung cho căn hộ 42m2 nhà chị Linh với kinh phí đầu tư 47 triệu tại liên kết: http://thietkehoanggia.com/thiet-ke-thi-cong-noi-that-can- Ho-chung-cu-chi-linh-tai-linh-dam-47-trieu-1375.htm

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.