giới thiệu sản phẩm kim long p6

HP ProBook 640 G1 đã vượt qua những bài kiểm định của quân đội Mỹ về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và dịch vụ MIL — STD 810G nên khả dĩ chịu được những rụng động, va đập, bụi và nhiệt độ.
HP ProBook 640 G1 có thiết kế mỹ miều, mỏng và nhẹ nên rất thuận lợi với những người luôn luôn phải đi công tác.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.