STRC SALOMON CITYTRAIL OSTRAVA 2015

V sobotu bylo horko teda, ale.