Pas på med links i nyhedsbreve

Inden længe træder der en ny markedsføringslov i kraft. Den nuværende spam-bestemmelse i § 6 kommer fremover til at hedde § 10, og har som sådan ikke ændret sin ordlyd. Dog har følgende bestemmelse sneget sig ind:

Stk. 3. Retter en erhvervsdrivende henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post med henblik på direkte markedsføring, skal følgende betingelser være opfyldt:
1) Markedsføringen skal klart kunne identificeres som sådan,
2) betingelser for salgsfremmende foranstaltninger skal være let tilgængelige og fremlægges klart og utvetydigt,
3) det skal fremgå, på hvis vegne markedsføringen udsendes, på en måde, der ikke er tilsløret eller holdes skjult,
4) modtageren må ikke opfordres til at besøge websteder, hvor den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for webstedet, ikke opfylder kravene i nr. 1–3, og
5) der skal være en adresse, som modtageren kan henvende sig til for at få standset sådanne henvendelser.

Sagt på en anden måde: Hvis du udsender et nyhedsbrev, hvor du linker til en eller flere hjemmesider, så vil du fremover være ansvarlig for at de hjemmesider overholder dele af markedsføringsloven.

Hvad vil du være ansvarlig for?

  1. Hvis der foregår markedsføring på hjemmesiden, så skal det være tydeligt markeret med ord som »sponsoreret« eller »reklame«. Vær især opmærksom på, om der linkes til Instagram-profiler eller blogs der, mod betaling, anpriser produkter.
  2. Hvis hjemmesiden indeholder »salgsfremmende foranstaltning«. Det vil sige alt der kan gøre produkter attraktive eller tillokkende for forbrugeren. Det vil sige gaver, konkurrencer, rabatkuponer, loyalitetsprogrammer m.m.
  3. Hvis afsenderen af reklamerne på hjemmesiden ikke tydeligt kan identificeres.

En påfaldende formulering i lovforslaget er ordet »webstedet«. Typisk vælges formuleringen i love at være teknologineutrale, og benytter sig af ord som »informationssamfundstjeneste« der bredt dækker alle nuværende, men også alle kommende tjenester. Ovenstående vil muligvis ikke omfatte links til nyhedsgrupper, hvis det sker via et link som news:dk.videnskab.jura, men kun hvis interfacet er webbaseret.

Elektronisk post?

I EU-direktivet 2002/58/EF defineres »elektronisk post« som:

»enhver meddelelse i form af tekst, stemmegengivelse, lyd eller billede, som sendes via et offentligt kommunikationsnet, og som kan lagres i nettet eller i modtagerens terminaludstyr, indtil meddelelsen hentes af modtageren.«

Når lovforslaget lægger restriktioner på ens brug af »elektronisk post« må det derfor antages at strække sig videre end blot til klassisk e-mail, men også opslag på Facebook og LinkedIn m.m., så længe beskederne lagres indtil de hentes af modtageren. Derfor vil du også være omfattet hvis du tagger en forbruger i et opslag på Facebook, eller hvis du opfordrer andre at tagge vedkommende.

Ovenstående er selvfølgelig ret indgribende, og grænsende til et objektivt ansvarsgrundlag, da det kan virke som en uoverkommelig opgave at kontrollere indholdet af ens udgående links. Retspraksis og hvordan det skal fortolkes må vi desværre nok vente længe med at få afklaret.

Like what you read? Give Morten Blinksbjerg a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.