MIS Final 2017 Chapter 3

แนว วิชา MIS บทที่ 3
Chapter 3 บุลคากรการจัดการ และระบบสารสนเทศ

How to lead The MIS People ?

 • Mission ภารกิจ
 • Goal เป้าหมาย ที่วัดได้ มีระยะเวลา ท้าทาย และชัดเจน
 • Support Listen Understanding Discover Action
 • Feedback รับคำพิจราณาได้

Span of control

ขนาดของการควบคุม จำนวนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่ถูกควบคุมหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาคนหนึ่ง

(n x 2^(n-1) + (n-1))

 • Direct Relationship คือ การสั่งการโดยตรง จากผู้บังคับบัญชา
 • Cross Relationship คือ การที่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกันเอง
 • Group Relationship คือ การสั่งงานเป็นกลุ่ม จากผู้บังคับบัญชา

คือ กระบวนการในการจัดโครงสร้าง องค์กร ควบคุมด้วยการแบ่งงานกำหนดความรับผิดชอบ การกำหนดกลุ่มงาน กำหนดหนดความสัมพันธ์ในการประสานงานหน่วยงานต่างๆ


TQM (Total Quality Management)

การบริหารงานเชิงคุณภาพโดยรวมเป็นการจัดระเบียบและวินัยการทำงานเพื่อป้องกันความผิดพลาดเสียหาย และมุ่งสร้างคุณค่าในกระบวนการทำงาน ทุกๆ ขั้นตอน โดยทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์ของ TQM

 1. เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมทุกด้าน
 3. เพื่อความอยู่รอดขององค์กรและความเจริญเติบโต
 4. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน
 5. เพื่อรักษาผลประโชน์ของผู้ถือหุ้น
 6. เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

Outsourcing & Downsizing

Outsourcing : วิธีการรักษาความสามารภในการแข่งขันธุรกิจที่มีการควบคุมค่าใช้จ่าย โดยบางองค์กร ควบคุมค่าใช้จ่ายโดยการลดจำนวนพนักงาน และมาจ้างเอาท์ซอสให้มาทำงานแทน เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจโดยเฉพาะ และเนื่องด้วยการขาดแคลนบุคลากรทางเทคนิคในปัจจุบัน หลายๆ หน้าที่เกี่ยวกับสารสนเทศจึงจ้าง Outsource มาทำแทนเป็นหลัก เช่น ในระบบการจัดการเน็ตเวิร์ค ในการเขียนโค้ด มักจะใช้ Outsource แทน

Downsizing : องค์กรมีความจำเป็นในการลดจำนวนพนักงาน เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจถดถอย


สถาปัตยกรรมของโครงสร้างองค์กร ระบบสารสนเทศ (Information System Architecture)

การจัดโครงสร้างขององค์กรที่ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจหนึ่งจะได้ 3 ลักษณะ

1.โครงสร้างองค์กร ระบบสารสนเทศในลักษณะเข้าสู่ส่วนกลาง (Centralized IS Architecture)

การที่องค์กรมีคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ทำหน้าที่ให้บริการทางด้านคอมพิวเตอร์แก่ทุกๆ แผนกภายในองค์กรทั้งหมด

1.1 ให้หน่วยประมวลผลข้อมูล เป็นหน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบของ แผนกบัญชี และแผนกการเงิน

1.2 ให้หน่วยประมวลผลข้อมูล แยกเป็นแผนกอิสระแผนกหนนึ่งโดยมีหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ (EDP Director) เป็นผู้บังคับบัญชา

1.3 ให้หน่วยประมวลผลข้อมูล มีหน้าที่ในการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์แก่ธุรกิจต่างๆ ภายนอกองค์กรในลักษณะ Time Sharing โดยธุรกิจภายนอกเพียงแค่ติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูล ของตนแล้ว Online มาที่ส่วนกลาง ที่หน่วยประมวลผลเท่านั้น

ข้อดี

 • HW / SW มีมาตรฐาน
 • การอบรมง่าย
 • การสนับสนุนระบบรายงานทั่วไป
 • การวางแผนกลยุทธ์ง่าย
 • สะดวกในการควบควมของผู้บริหาร

ข้อเสีย

 • เป็นการเพิ่มงานให้บุคคลากรด้าน คอมพิวเตอร์มากเกินไป
 • ทำให้การทำงานไม่มีประสิทธืภาพ
2. โครงสร้างองค์กร ระบบสารสนเทศในลักษณะกระจายศูนย์หรือแยกเป็นอิสระ (Decentralized IS Architecture)

แก้ปัญหาและข้อเสียเปรียบที่อาจเกิดขึ้นใน Centralized IS Architecture โดยแต่ละแผนกก็จะมีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง มีอุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ มีการว่าจ้างบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์มาทำงาน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวับคอมพิวตอร์ของตนเองอีกด้วย

ข้อดี

 • IS เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจ
 • ตอบสนองอย่างรวดเร็วของความต้องการทางธุรกิจ
 • ใช้ นวัตกรรมของ Infomation System มากขึ้น

ข้อเสีย

 • มีแนวโน้มในการแบ่งแยกงานกันทำ
 • ทำให้ไม่มีการรวมตัวในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เกิดความซ้ำซ้อน
 • เป็นการลดสมรถภาพในการจัดทำระบบข่าวสาร
3. โครงสร้างองค์กร ระบบสารสนเทศในลักษณะกระจายออก (Distributed IS Architecture)

เป็นหลักการใหม่ที่ได้รับการออกแบบขึ้นมา เพื่อเพิ่มข้อได้เปรียบและลดข้อเสียของ ทั้ง 2 แบบข้างต้น

ในระบบนี้แต่ละแผนกจะมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นของตนเอง ได้แก่ เทอร์มินอล ไมโครคอมพิวเตอร์ หรือมินิคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงเข้ากับคอมพิวเตอร์ระบบใหญ่ ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยแต่ละพื้นที่จะทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งอยู่ในแผนกของตนเองเป็นหลัก โดยจะมีหน่วยประมวลผลกลางที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นตัวควบคุมและบังคับชัญชาการทำงานของแต่ละพื้นที่ด้วยอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลในลักษณะที่เป็นเครือข่ายงาน

ข้อดี

 • แต่ละแผนกที่แต่ละพื้นที่ ทำงานโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในแผนกของตน ทำให้แต่ละแผนกประสบความสำเร็จตามวัตถิประสงค์ของธุรกิจได้ง่าย
 • ถึงแม้ว่าแต่ละแผนกจะมีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง แต่สายการบังคับบัญชา และการควบคุมในลักษณะเข้าสุ่ส่วนกลาง ก็ยังอยู่
 • ลดการซ้ำซ้อนลง
 • ง่ายต่อการคำนวณหาต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านคอมพิวเตอร์
 • ก่อให้เกิดความสะดวกในการขยายตัวของธุรกิจ

ข้อเสีย

 • มีแนวโน้มในการแบ่งแยกงานกันทำ
 • ทำให้ไม่มีการรวมตัวในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เกิดความซ้ำซ้อน
 • เป็นการลดสมรถภาพในการจัดทำระบบข่าวสาร

Information Technology Job Description

 • SA : Software Architect : งานด้านสถาปัตยกรรมเป็นงานที่ต้องมองภาพรวม เข้าใจองค์ประกอบสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น มุ่งเน้นที่จุดสำคัญที่ส่งผลต่อภาพรวมของทั้งระบบ ทั้งในเชิงฟังก์ชั่นและคุณภาพ
 • BA : Business Analyst : นักวิเคราะห์ทางธุรกิจ วิเคราะว่าต้องการโปรแกรมทำอะไรได้บ้าง เป็นตัวแทน ที่ดึงความต้องการ (Requirement) มาจาก User และปรับเปลี่ยน Workflow ให้เหมาะสม
 • SA: System Analyst : Requirement ทาง Business มาปรับเปลี่ยนให้เป็นทาง Technical โดยเน้นเป็นการออกแบบระบบ และพัฒนาระบบ เพื่อสร้าง Application ขึ้นมา หรือส่งเอกสาร SA-SPEC ให้ Programmer ต่อ
 • Programmer : เขียนโปรแกรมตาม ที่ SA สั่ง