MIS Final 2017 Chapter 7

แนววิชา MIS บทที่ 7
by Manit Cholpinyo
Chapter 7 Majors types of Infomation System and their relationships.

ความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

เป็น ระบบที่รวม ผู้ใช้เและเครื่อง เข้าไว้ด้วยกันโดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดหาสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน (Operation) การจัดการ(Management) และการตัดสินใจ (Decision Making) ในองค์กร


คุณสมบัติของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

 1. การจัดการ สารสนเทศที่ได้จากระบบนี้จะต้องสนองความต้องการของผู้บริหารในทุกระดับ
 2. ผู้บริหารต้องเป็นแกนนำ
 3. เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในแง่ของการมองภาพรวมของปัญหา
 4. ใช้ข้อมูลร่วม
 5. วางแผนที่ดี คือต้องรู้ถึงวัตถุประสงค์และความต้องการในอนาคต
 6. มีแนวคิดเชิงระบบ
 7. ใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน
 8. ต้องใช้ Computer

ประเภทของระบบสารสนเทศ

 • ระบบการประมวลผลรายการ Transaction Processing System : TPS
 • ระบบสารสนเทศสำนักงานอัตโนมัติ Office Automation Systems : OAS
 • ระบบการจัดการความรู้ Knowledge Management Systems : KMS
 • ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ Management Information Systems : MIS
 • ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ Decision Support System : DSS
 • ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม Group Decision Support System
 • ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร Executive Support Systems : ESS
 • ระบบผู้เชี่ยวชาญ Expert System : ES, ISS

Transaction Processing System : TPS

เป็นระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบ และพัฒนาขึ้นเพื่อ สนับสนุนการดำเนินงานภายในองค์กร โดยการประยุกต์ หรือ อาศัยคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยปฎิบัติงานประจำในแต่ละวันขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 • รวบรวมข้อมูล
 • ประมวลผลข้อมูล
 • นำเสนอสารสนเทศ
 • จัดเก็บข้อมูล

TPS > ฐานข้อมูล > ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ > รายงาน


Management Information Systems : MIS

เป็นระบบสารสนเทศที่อาศัยข้อมูลที่ได้จากระบบ TPS มาผ่านกระบวนการที่นำไปสู่ข้อสรุปของข้อมูลดังกล่าว สารสนเทศที่ได้จาก MIS จะแสดงในรุปของ รายงานตามระยะเวลา Periodic Report ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนงานดำเเนินงาน Planning การควบคุม Controlling หรือช่วยตัดสินใจ Decision Making เช่น รายงานสรุปยอดขายประจำเดือน /ปี

MIS จะผลิตสารสนเทศที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาแบบมีโครงสร้าง เช่น การพิจารณาเพิ่มยอดขายการผลิตสินค้าโดยอาศัยข้อมูลจาก รายงานสรุปยอดขายรายเดือน

ลักษณะของ MIS

 1. สนับสนุนการตัดสินใจที่มีโครงสร้างและกึ่งโครงสร้างในระดับการปฏิบัติงานและการจัดการ
 2. โดยทั่วไปมีการรายงานและการควบคุมเชิง
 3. ได้รับการออกแบบมาเพื่อรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีอยู่และเพื่อช่วยในการควบคุมการดำเนินงานเป็นประจำทุกวัน
 4. พึ่งพาข้อมูลขององค์กรที่มีอยู่และกระแสข้อมูล
 5. มีความสามารถในการวิเคราะห์น้อย
 6. ความช่วยเหลือโดยทั่วไปในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน
 7. รูปแบบคงที่รายงานมาตรฐาน
 8. รายงานที่คัดลอกยากหรือสำเนาอ่อน
 9. ใช้ข้อมูลภายใน
 10. รายงานที่ผู้ใช้พัฒนา
 11. ผู้ใช้ต้องขอรายงานอย่างเป็นทางการจากแผนก IS

Office Automation Systems : OAS

 • ระบบสำนักงานอัตโนมัติ หมายถึง การสื่อสารแบบอิเล็คทรอนิคส์ต่างๆ ที่ใช้อยู่ใน สำนักงาน
 • ระบบ OAS ถูกใช้กับพนักงานธุรการที่ต้องทำงานสนับสนุนผู้บริหารทั้งหลาย ส่วนมาก ใครก็ตามในกลุ่มนี้ ที่ทำหน้าที่จัดการ เผยแพร่สารสนเทศมักจะเรียกว่า data workers

Knowledge Management Systems : KMS

 • พนักงานระดับ Top กับ Middle กลุ่มนี้จะเป็นพนักงานมืออาชีพ
 • พนักงานกลุ่มนี้มีหน้าที่ค้นหาหรือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อป้อนให้กับองค์กร และรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วในองค์กร
 • ระบบ KMS สนับสนุนพนักงานชำนาญการเหล่านี้ ในการจัดหา ตั้งแต่ Internet search engines ไปจนถึง Web based computer aided design

Decision Support Systems DSS

เป็นระบบสารสนเทศที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ โดยมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ และมีการใช้ตัวแบบจำลอง (Model) ต่างๆ เพื่อช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจ และตอบปัญหาได้ทั้งแบบกึ่งโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้าง

 • สนับสนุนการแก้ปัญหา และการตัดสินใจเฉพาะกรณีตามที่ผู้บริหารต้องการ

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

 • DSS เป็น ระบบที่พัฒนาต่อเนื่องมาจาก MIS ที่ขาดการชี้แนะ หรือ เสนอทางเลือกให้กับผู้ใช้ ซึ่ง MIS จะนำเสนอแค่ยอดรวมของสิ่งที่สนใจเท่านั้น
 • เป็นระบบที่สนับสนุนความต้องการเฉพาะของ ผู้บริหารแต่ละคน
 • ช่วยตัดสินใจในกรณีที่มีทางเลือกหลายๆ ทาง
 • DSS มิได้ให้คำตอบเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้สารสนเทศที่เป็น ทางเลือกด้วย
 • มีการใช้นัวแบบ (Model) ในการวางแผนและการทำนายต่างๆ
 • ส่วนใหญ่ใช้ในระดับบน และ ระดับกลาง
 • รองรับการตัดสินใจที่ซับซ้อน
 • เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาให้มีความสามารถในลักษระของ What-If Analysis

ลักษณะของ DSS

 • สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะเสนอความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงไป
 • ง่ายต่อการเรียนรู้และการใช้งาน
 • การตัดสินใจที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของปัญหา

Executive Support System (ESS)

เป็นระบบที่ช่วยการสนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาแนวโน้มและการวางแผนกลยุทธ์

ลักษณะของ ESS

 • สารมารถกำหนดเป้าหมายระยะยาว โดยเปรียบเทียบจุดอ่อนจุดแข็งขององค์กรได้
 • มีีความสามารถในการวิเครราะห์เปรียบเทียบและทำนายแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้ ภายใต้สภาพการณ์ต่างๆ
 • มีความสามารถและความเป็นไปได้ในการรวมกับหน่วยงานอื่นๆ ในอนาคต
 • ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น อัตรค่าจ้างในอนาคต การลดจำนวนพนักงานบริหาร
 • สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ

Intelligent Support Systems (ISS)

 • เน้นไปทางปัญญาประดิษฐ์ ที่ช่วยแก้ปัญหาในแบบอัจฉริยะ
 • รูปแบบหนึ่งของการประยุกต์ใช้ AI คือ ระบบผู้ชำนาญการ ทำหน้าที่เก็บองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญแล้วป้อนไปยังผู้ที่ยังไม่เก่ง
 • ระบบเหล่านี้จะแตกต่างไปจาก TPS (ทำตัวเป็นศูนย์กลางของข้อมูล) MIS และ DSS (มุ่งเน้นไปที่การประมวลผลข้อมูล) โดยผู้ใช้ DSS จะตัดสินใจบนสารสนเทศที่สร้างขึ้นจากระบบ เมื่อเปรียบเเทียบกับ ES ระบบจะให้คำแนะนำในการตัดสินใจบนพื้นฐานของความชำนวญ

ข้อแตกต่างระหว่างระบบ MIS กับ DSS

 • สารสนเทศที่ได้จาก MIS จะใช้ในการตัดสินปัญหาที่มีโครงสร้าง (Structured Problem) ในขณะที่สารสนเทศที่ได้จาก DSS จะใช้ในการตัดสินปัญหากึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Problem) หรือ ปัญหาที่ไม่มีโครงสร้าง
 • MIS จะผลิตสารสนเทศในลักษณะที่เน้นหรือแสดงให้เห็นถึงความจริงที่ซ้อนอยู่ภายในข้อมูลเหล่านั้นในขณะที่ Dss จะแสดงทางเลือกทั้งหมดที่เป็นไปได้สำหรับปัญหาใดๆ ที่สนใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ/ข้อเปรียบเทียบสำหรับแต่ละทางเลือกนั้นโดยผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการประกอบการตัดสินใจต่อไป

ข้อแตกต่างระหว่างระบบ DSS กับ ESS

 • DSS จะนำเสนอทางเลือกทั้งหมดที่เป็นไปได้ รวมทั้งความคิดเห็น ข้อแนะนำ หรือข้อเปรียบเทียบที่ระบบมีต่อทางเลือกแต่ละทางนั้น ในขณะที่ ESS จะไม่เพียงแต่เสนอทางเลือก และข้อแนะนำ หรือ ข้อเปรียบเทียบให้กับผู้ใช้เท่านั้นแต่ ESS ยังสามารถแสดงแนวโน้ม หรือคาดคะเนเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอาคตด้วย