MIS Final 2017 Chapter Lasted

by Manit Cholpinyo บทสุดท้าย
Chapter 8 Intelligence Systems

Intelligence Systems

ระบบชาญฉลาด (Intelligence Systems) หมายถึงการประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อันชาญฉาดในเชิงการค้า ซึ่งมีอยู่หลากหลายที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาตามแนวคิดของปัญญาประดิษฐ์


Big Data

 • เมื่อขนาดของข้อมูลเองกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา
 • ข้อมูลมีขนาดใหญ่มากพอที่จะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้

แนวคิดหรือเทคโนโลยีในปัจจุบันที่จัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่

 • Volume : ข้อมูลมีปริมาณมาก อยู่ในระดับ Terabytes ขึ้นไป
 • Variety : ข้อมูลมีรูปแบบที่หลากหลาย
 • Velocity : ข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว

Big Data และ เทคโนโลยี Hadoop

เทคโนโลยี Hadoop เป็น platform สำหรับทำการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งสามารถรองรับการขยายตัวของข้อมูลและมีความน่าเชื่อถือสูง

เทคโนโลยี Big Data ก็คือ การนำข้อมูลที่มีปริมาณมากๆ มาผ่านการประมวลผล การวิเคราะห์ และแสดงผลด้วยวิธีที่เหมาะสม ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรว่าต้องการจะนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจอย่างไรต่อไป ซึ่ง Hadoop เองก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดการดังกล่าว

HANA เป็น technology ของ SAP ที่มีการใช้ Memory กับ Hard disk ในการจัดการ database ข้อมูลที่ต้องถูกใช้ประมวลผลจะอยู่ใน memory ทั้งหมด


การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)

BIA คือการวิเคราะห์ในรายละเอียดเพื่อระบุผลกระทบหรือ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจได้ รวมทั้งหาแนวทางเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิด

 • การประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ (OLAP)
 • โปรแกรมสำเร็จรูปประเภทสมองกลอัจฉริยะทางธุรกิจ (Business Intelligent)

Digital Signature

Digital Signature เป็น Subset ของ Electronic Signature เป็นลายเซ็นที่อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกัน แต่ได้เพิ่มเติมคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเข้าไป เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น คุณสมบัติดังกล่าวประกอบด้วย

 1. Signer Authentication เป็นความสามารถในการพิสูจน์ว่าใครเป็นคนเซ็นเอกสาร ตัวลายเซ็นจะสามารถใช้ในการเชื่อมโยงไปยังบุคคลที่เซ็นเอกสารได้
 2. Data Integrity เป็นความสามารถในการตรวจสอบ หรือพิสูจน์ได้ว่ามีการแก้ไขเอกสารหลังจากที่ได้มีการเซ็นไปแล้วหรือไม่
 3. Non-repudiation การไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ เนื่องจากลายเซ็นที่สร้างขึ้นมีเอกลักษณ์ สามารถพิสูจน์ในชั้นศาลได้ว่าใครเป็นผู้เซ็นเอกสาร

POLICY

เพื่อกำหนดนโยบายด้านคอมพิวเตอร์และทรัพยากรสารสนเทศซึ่งเป็นแนวทางสำหรับสถานการณ์ทั่วไปและเป็นกรอบสำหรับฝ่ายบริการสารสนเทศ ฝ่ายบริหารองค์การ และผู้บริหารที่เป็นผู้ใช้ระบบในการจัดการกับสถานการณ์เชิงยกเว้น


การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน (EVA , Economic Value Added)

ใช้ในการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการต่างๆ ในองค์กร


การวางแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Planning , BCP)

Business Continuity Plan คือ แผนงานที่จัดเตรียมไว้ในกรณีที่เกิดภัยต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง โดยรูปแบบของ Business continuity plan ควรประกอบไปด้วยแผนงานย่อยต่างๆ เช่น

 1. Disaster Recovery Plan แผนงานรองรับในกรณีที่ได้เกิดภัยพิบัติขึ้นแล้ว
 2. Business Resumption Plan แผนงานเพื่อกำหนดแนวทางในส่วนการให้บริการที่สำคัญยามสถานการณ์คับขัน
 3. Business Recovery Plan แผนงานในการกู้ระบบกลับคืนสู่สภาพเดิมในสถานที่สำรองที่ได้จัดเตรียมไว้
 4. Contingency Plan แผนงานที่กำหนดมาตรการรองรับสถานการณ์ต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร

การจัดเตรียมสถานที่สำรอง

1. Manual Aid Pact องค์กรที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน มีสภาพแวดล้อมที่คล้ายๆกัน อาจมีการทำข้อตกลงร่วมกันในการให้ความช่วยเหลือแก่กัน

2. Cold Sites เป็นการจัดเตรียมแค่สถานที่เพื่อใช้รองรับอุปกรณ์ไอที โดยการเช่าสถานที่อาจดำเนินการในรูปของกลุ่มบริษัทพันธมิตรเพื่อประหยัดต้นทุน

3. Hot Sites สถานที่ที่มีการจัดเตรียมความพร้อม ทั้งพื้นที่และอุปกรณ์ไอที ให้สามารถรองรับการดำเนินงานในกรณีที่มีความจำเป็น


ปัญหาและความท้าทายของผู้บริหาร IT ยุคใหม่ภายใต้การกำกับที่ดี (IT Good Governance)

 1. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วและมีจำนวนมากมาย
 2. การแข่งขันทางธุรกิจปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคของ Globalization ทำให้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องพรมแดน และมีการเจรจาการค้าเสรี
 3. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค Internet / Social Network กลายเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญ
 4. Product life cycle สั้น ลง
 5. วัฒนธรรมองค์กรไม่รองรับกับการเปลี่ยนแปลง
 6. ปัญหา turn over ของพนักงาน IT