MIS Final 2017 Chapter Lasted

by Manit Cholpinyo บทสุดท้าย
Chapter 8 Intelligence Systems

Intelligence Systems

ระบบชาญฉลาด (Intelligence Systems) หมายถึงการประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อันชาญฉาดในเชิงการค้า ซึ่งมีอยู่หลากหลายที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาตามแนวคิดของปัญญาประดิษฐ์


Big Data

 • เมื่อขนาดของข้อมูลเองกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา
 • ข้อมูลมีขนาดใหญ่มากพอที่จะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้

แนวคิดหรือเทคโนโลยีในปัจจุบันที่จัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่

 • Volume : ข้อมูลมีปริมาณมาก อยู่ในระดับ Terabytes ขึ้นไป
 • Variety : ข้อมูลมีรูปแบบที่หลากหลาย
 • Velocity : ข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว

Big Data และ เทคโนโลยี Hadoop

เทคโนโลยี Hadoop เป็น platform สำหรับทำการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งสามารถรองรับการขยายตัวของข้อมูลและมีความน่าเชื่อถือสูง

เทคโนโลยี Big Data ก็คือ การนำข้อมูลที่มีปริมาณมากๆ มาผ่านการประมวลผล การวิเคราะห์ และแสดงผลด้วยวิธีที่เหมาะสม ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรว่าต้องการจะนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจอย่างไรต่อไป ซึ่ง Hadoop เองก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดการดังกล่าว

HANA เป็น technology ของ SAP ที่มีการใช้ Memory กับ Hard disk ในการจัดการ database ข้อมูลที่ต้องถูกใช้ประมวลผลจะอยู่ใน memory ทั้งหมด


การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)

BIA คือการวิเคราะห์ในรายละเอียดเพื่อระบุผลกระทบหรือ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจได้ รวมทั้งหาแนวทางเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิด

 • การประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ (OLAP)
 • โปรแกรมสำเร็จรูปประเภทสมองกลอัจฉริยะทางธุรกิจ (Business Intelligent)

Digital Signature

Digital Signature เป็น Subset ของ Electronic Signature เป็นลายเซ็นที่อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกัน แต่ได้เพิ่มเติมคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเข้าไป เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น คุณสมบัติดังกล่าวประกอบด้วย

 1. Signer Authentication เป็นความสามารถในการพิสูจน์ว่าใครเป็นคนเซ็นเอกสาร ตัวลายเซ็นจะสามารถใช้ในการเชื่อมโยงไปยังบุคคลที่เซ็นเอกสารได้
 2. Data Integrity เป็นความสามารถในการตรวจสอบ หรือพิสูจน์ได้ว่ามีการแก้ไขเอกสารหลังจากที่ได้มีการเซ็นไปแล้วหรือไม่
 3. Non-repudiation การไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ เนื่องจากลายเซ็นที่สร้างขึ้นมีเอกลักษณ์ สามารถพิสูจน์ในชั้นศาลได้ว่าใครเป็นผู้เซ็นเอกสาร

POLICY

เพื่อกำหนดนโยบายด้านคอมพิวเตอร์และทรัพยากรสารสนเทศซึ่งเป็นแนวทางสำหรับสถานการณ์ทั่วไปและเป็นกรอบสำหรับฝ่ายบริการสารสนเทศ ฝ่ายบริหารองค์การ และผู้บริหารที่เป็นผู้ใช้ระบบในการจัดการกับสถานการณ์เชิงยกเว้น


การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน (EVA , Economic Value Added)

ใช้ในการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการต่างๆ ในองค์กร


การวางแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Planning , BCP)

Business Continuity Plan คือ แผนงานที่จัดเตรียมไว้ในกรณีที่เกิดภัยต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง โดยรูปแบบของ Business continuity plan ควรประกอบไปด้วยแผนงานย่อยต่างๆ เช่น

 1. Disaster Recovery Plan แผนงานรองรับในกรณีที่ได้เกิดภัยพิบัติขึ้นแล้ว
 2. Business Resumption Plan แผนงานเพื่อกำหนดแนวทางในส่วนการให้บริการที่สำคัญยามสถานการณ์คับขัน
 3. Business Recovery Plan แผนงานในการกู้ระบบกลับคืนสู่สภาพเดิมในสถานที่สำรองที่ได้จัดเตรียมไว้
 4. Contingency Plan แผนงานที่กำหนดมาตรการรองรับสถานการณ์ต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร

การจัดเตรียมสถานที่สำรอง

1. Manual Aid Pact องค์กรที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน มีสภาพแวดล้อมที่คล้ายๆกัน อาจมีการทำข้อตกลงร่วมกันในการให้ความช่วยเหลือแก่กัน

2. Cold Sites เป็นการจัดเตรียมแค่สถานที่เพื่อใช้รองรับอุปกรณ์ไอที โดยการเช่าสถานที่อาจดำเนินการในรูปของกลุ่มบริษัทพันธมิตรเพื่อประหยัดต้นทุน

3. Hot Sites สถานที่ที่มีการจัดเตรียมความพร้อม ทั้งพื้นที่และอุปกรณ์ไอที ให้สามารถรองรับการดำเนินงานในกรณีที่มีความจำเป็น


ปัญหาและความท้าทายของผู้บริหาร IT ยุคใหม่ภายใต้การกำกับที่ดี (IT Good Governance)

 1. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วและมีจำนวนมากมาย
 2. การแข่งขันทางธุรกิจปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคของ Globalization ทำให้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องพรมแดน และมีการเจรจาการค้าเสรี
 3. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค Internet / Social Network กลายเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญ
 4. Product life cycle สั้น ลง
 5. วัฒนธรรมองค์กรไม่รองรับกับการเปลี่ยนแปลง
 6. ปัญหา turn over ของพนักงาน IT
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.