SpaceX roketinin başarısı insanlığın geleceği için ne anlam ifade ediyor?
Deniz Ergürel
91

Söylediğiniz şey mantıklı. Aslında Falcon 9’u , Blue Origin’in New Shepard aracı ile kıyaslamışlar ve normalde Falcon 9 daha karmaşık, zor. Bu kıyaslama yanlış. Ve bu başarılı fırlatma tarihi bir önem taşıyor.

Like what you read? Give Murat Cansever a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.